Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Enneagrammet

 

Enneagrammet bidrar til å skape felles fundament og positivt samarbeid

Enneagrammet beskriver ni forskjellige personlighetstyper. Disse ni typene ser verden gjennom ulike filtre. Dette verktøyet gir en inngående kartlegging av menneskers dyptliggende motiver for det de gjør, og er et verktøy til å forstå våre egne og andre menneskers personlighetsmønstre. Det kan hjelpe oss til å forstå oss selv og våre omgivelser bedre og til å bli mer bevisst vår atferd. Når ledere og medarbeidere har en felles forståelsesramme, er det allerede skapt et fundament for gode samarbeidsrelasjoner. Det gir en mer positiv innstilling mellom kolleger, partnere, ledere og medarbeidere, og resulterer i større respekt for andres synspunkter og handlinger. Enneagrammet kan anvendes både individuelt og for et helt team.

Enneagrammet kan brukes i virksomheten til:

– Å forstå menneskers behov, verdier, overbevisninger og motivasjoner bak handlingene

– Medarbeider-, leder- og teamutvikling

– Utvikling av individuelle ressurser

– Gi en felles forståelsesramme for kommunikasjon

– Sterss- og konflikthåndtering

– Optimering av læring og undervisning (beslutnings-, lærer- og lederstiler)

– TeamCare; tiltrekke og fastholde medarbeidere

– Coaching; gi den enkelte medarbeider støtte og innsikt, samt utfordre der det er nødvendig

– Forandringsprosesser; forstå menneskelige reaksjoner og skape endring med større empati 

Ken Wilber, som er en pioner innen utvikling av modeller for menneskelig bevissthet, har poengtert viktigheten av at ethvert personlighetsverktøy trenger å ta hensyn til både den horisontale og den vertikale dimensjon. Det vil si at der er ikke nok å beskrive peronlighetskarakteristikker av den enkelte type (den horisontale dimensjonen). For at verktøyet skal være komplett, må det også redegjøres for den vertikale dimensjonen; som beskriver de ni utviklingsnivåene for hver personlighetstype. Enneagrammet har en fullt utviklet todimensjonal modell som bedre prepresenterer kompleksiteten i den menneskelige natur. Utviklingsnivåene gir oss en mulighet til å observere og måle i hvor stor grad vi identifiserer oss med vår personlighetsstruktur.

Noen mennesker er tydelig velfungerende. De er åpne, balanserte, stabile og er i stand til å håndtere stress på en konstruktiv måte. Andre er mer engestelige, reaktive, de sitter følelsesmessig mer fast og hånderer stress dårlig. Videre har de aller fleste av oss erfart et vidt spekter av forskjellige tilstander gjennom et levd liv; fra å føle frihet, flyt og glede til smerte og ubehag. Det er dette de ni funksjonsnivåene beskriver for hver av de ni personlighetstypene.

Vi benytter oss av en test som er utviklet av the Enneagram Institute, og som gjennom mange år er blitt validitetstestet av et uavhengig engelsk konsulentselskap.

”Don´t change anything until you know where you´re at.” Don Riso