Personlig utvikling

Utløse resurser
Les mer

Lederutvikling

Hvert individuelt "løp" er en dynamisk prosess
Les mer

Teamutvikling

Felles fundament gir positivt samarbeid.
Les mer

Ennea Team

The Nine Domains Approach© er en måte å arbeide med team, grupper og organisasjoner på. Ved å måle funksjonsnivået i ni forskjellige domener, vil vi få nye innsikter som muliggjør svært effektive løsninger.

Velfungerende team har et høyt funksjonsnivå og evner å etterleve bedriftens verdier – ”walk-the-talk”, mens team på lavere nivåer utøver makt, kontroll og krenkelser. Det er ofte utfordrende for en konsulent å forstå nøyaktig hvor skoen trykker. Nine Domains Approach (9D-A) er et to-dimensjonalt måleverktøy, som støtter fasilitatoren/konsulenten til å få en større klarhet og innsikt i teamets posisjon og dybde. Verktøyet beskriver ni domener/områder som til sammen utgjør en helhet for at et team, prosjekt eller et system skal fungere optimalt. Vi tar utgangspunkt i hvilke domener/områder teamet har sine sterke og svake sider, samt hvilket funksjonsnivå de opererer på. Med dette som utgangspunkt kan vi igangsette et prosess som er tilpasset det enkelte team. Fasilitatoren/konsulenten påvirker således ikke teamets utviklingsretning ut ifra sitt eget ståsted.

9D-A består av forskjellige undersøkelser, rapporter, kompendium og praktiske oppgaver. Kombinasjonen av disse elementene gir presise og praktiske måter å forbedre prestasjons- og funksjonsnivå på. 9D-A bidrar til å forbedre kommunikasjon, samhold, eierskap og ”tetter energi- og produksjonslekkasjer”.

Hvorfor anvende Nine Domain Approach? Fordi du kan:
– Identifisere ubalanse i teamets funksjons- og prestasjonsevne, og arbeide med aktuelle områdene for å skape  
  balanse
– Utvikle team på de områdene de er svake
– Støtte høyt presterende team og deres evne til å påvirke andre team/hele organisasjonen
– Forberede medarbeidere på organisatorisk endring som krever nye måter å tenke og å jobbe på
– Gi et kommunikasjonsverktøy som gir både et praktisk språk og en tilnærming for ledere å snakke om den 
  menneskelig dynamikken på en enkel og nyttig måte
– Kryssjekke et prosjekt, system, prosess eller metode for å sikre at alle nødvendige og viktige elementer eller 
  funksjoner har blitt vurdert
– Gi et støttende rammeverk som stimuler til fundamentale endringer og/eller fasilitere vekstprosesser som uten 
  dette rammeverket ville vært vanskelig å initiere eller opprettholde
– Forberede team for motivasjon, atferd, holdninger og verdier.