logo                                                             

                   The Nine Domains Approach© er en måte å arbeide med team, grupper og

                     organisasjoner på. Ved å måle funksjonsnivået i ni forskjellige domener, vil vi

                                    få nye innsikter som muliggjør svært effektive løsninger.Lytt til

Velfungerende team har et høyt funksjonsnivå og evner å etterleve bedriftens verdier – ”walk-the-talk”, mens team på lavere nivåer utøver makt, kontroll og krenkelser. Det er ofte utfordrende for en konsulent å forstå nøyaktig hvor skoen trykker. Nine Domains Approach (9D-A) er et to-dimensjonalt måleverktøy, som støtter fasilitatoren/konsulenten til å få en større klarhet og innsikt i teamets posisjon og dybde. Verktøyet beskriver ni domener/områder som til sammen utgjør en helhet for at et team, prosjekt eller et system skal fungere optimalt. Vi tar utgangspunkt i hvilke domener/områder teamet har sine sterke og svake sider, samt hvilket funksjonsnivå de opererer på. Med dette som utgangspunkt kan vi igangsette et prosess som er tilpasset det enkelte team. Fasilitatoren/konsulenten påvirker således ikke teamets utviklingsretning ut ifra sitt eget ståsted.

9D-A består av forskjellige undersøkelser, rapporter, kompendium og praktiske oppgaver. Kombinasjonen av disse elementene gir presise og praktiske måter å forbedre prestasjons- og funksjonsnivå på. 9D-A bidrar til å forbedre kommunikasjon, samhold, eierskap og ”tetter energi- og produksjonslekkasjer”.

Hvorfor anvende Nine Domain Approach? Fordi du kan:
- Identifisere ubalanse i teamets funksjons- og prestasjonsevne, og arbeide med aktuelle områdene for å skape 
  balanse

- Utvikle team på de områdene de er svake
- Støtte høyt presterende team og deres evne til å påvirke andre team/hele organisasjonen
- Forberede medarbeidere på organisatorisk endring som krever nye måter å tenke og å jobbe på
- Gi et kommunikasjonsverktøy som gir både et praktisk språk og en tilnærming for ledere å snakke om den
  menneskelig dynamikken på en enkel og nyttig måte

- Kryssjekke et prosjekt, system, prosess eller metode for å sikre at alle nødvendige og viktige elementer eller
  funksjoner har blitt vurdert

- Gi et støttende rammeverk som stimuler til fundamentale endringer og/eller fasilitere vekstprosesser som uten
  dette rammeverket ville vært vanskelig å initiere eller opprettholde

- Forberede team for motivasjon, atferd, holdninger og verdier.